FreeWeibo

导演金刚jingang:#人工智能…

除了自由微信/自由微博,您最希望看到的哪个平台的被删除内容?
导演金刚jingang#人工智能有多智障#慢慢来,最后比人类先进,毁灭了人类。 ​​​​