FreeWeibo

庆丰n年:支持党的叫“国际友人”;…

庆丰n年:支持党的叫“国际友人”;支持老百姓的叫“境外势力”.....

Retweets

宏伟评:[哈哈]://@陈光武律师: 支持党的叫“国际友人”;支持老百姓的叫“境外敌对势力”..... //@民间治堵人陈哲宏: //@呆头鹰:[哈哈] //@李翔196811: //@寒秋孤影-2018: //@沙沙11: //@50年矛苔: //@5哥放羊48: //@老许-祈福_20s: [哈哈] //@曹先生2012H:[哈哈] //@昊OVT空: [哈哈] //@Q岳首:泾渭分明[哈哈]
陈光武律师:支持党的叫“国际友人”;支持老百姓的叫“境外敌对势力”..... //@民间治堵人陈哲宏: //@呆头鹰:[哈哈] //@李翔196811: //@寒秋孤影-2018: //@守望者的晨星03: //@沙沙11: //@50年矛苔: //@5哥放羊48: //@老许-祈福_20s: [哈哈] //@曹先生2012H:[哈哈] //@昊OVT空: [哈哈] //@Q岳首:泾渭分明[哈哈]