FreeWeibo

老鬼阿定:【女星有一种作死叫做和柳…

老鬼阿定:【女星有一种作死叫做和柳岩合影】@一华独秀:男星有一种自残叫做和姚明合影,女星有一种作死叫做和柳岩合影,本来还挺美的身材,Duang时显得一马平川。http://t.cn/RAJ4j4P