FreeWeibo

香港報社:你们随便杀鸡!老子根本就…

香港報社:你们随便杀鸡!老子根本就不看!

Retweets

信力建V:[哈哈][哈哈]//@战略兵王V: [哈哈][哈哈] //@讲句真话:[哈哈][哈哈][哈哈]
总统本V:[哈哈][哈哈][哈哈]//@信力建:[哈哈][哈哈]//@战略兵王V: [哈哈][哈哈] //@讲句真话:[哈哈][哈哈][哈哈]
贪官在线二世:[哈哈]现在得杀猴敬鸡了//@爆料头条: [哈哈][哈哈]//@香港報社:[哈哈][哈哈]//@煤体:[哈哈][哈哈]//@梦郎有话说:[哈哈][哈哈]//@深度内幕:[哈哈][哈哈]//@爆料头条:[哈哈][哈哈]这猴急啦!