FreeWeibo

"调查朱毅博士" on Sina Weibo

NetBeep:#调查朱毅博士# 网传对@农大朱毅 的所谓调查报告盲人摸象,其负面说辞与事实不符。经过本人认真细致查证,确认朱毅仅存在几个非原则性问题或争议,且情节显著轻微,无关学术道德。伪完美主义者请先照镜子。http://t.cn/8sghTsM