FreeWeibo

"张洁卿" on Sina Weibo

述人员任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满日止。 此外,同意推选张洁卿为公司第六届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起,至第六届董事会... more
No more matching messages.