FreeWeibo

"巴蜀利亚" on Sina Weibo

除了自由微信/自由微博,您最希望看到的哪个平台的被删除内容?
帝王将相史观当中解放出来,在中华民族的框架内重新解释。中华民族可以改成德意志民族、巴蜀利亚民族、满洲利亚民族,并不改变民族发明学的性质。 hhh中华民族发明家反对... more
No more matching messages.