FreeWeibo

"@陶良保" on Sina Weibo

陶良保:刚刚,一草根朋友对我说,习如果把女儿送去朝鲜金日成大学,学个四年五年,他就是把天安门城楼上那张虎皮扯下来,换成习自己的,我都会100%服他!表里一致啊!
No more matching messages.